Quis in dolor exercitation culpa qui culpa enim sit
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
STATUTEN HOOFDSTUK I. NAAM, VESTIGINGSPLAATS, REIKWIJDTE, DOEL EN ACTIVITEITEN. Artikel 1. Benaming Opgericht wordt een Vereniging zonder winstoogmerk met de naam NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA EN OMSTREKEN op basis van hetgeen bepaald is in de Wet 1/2002, van 22 maart 2002, welke het recht van vereniging regelt en binnen de grenzen van artikel 22 van de Grondwet. Artikel 2. Juridische rechtspersoonlijkheid De Vereniging is een zelfstandige juridische rechtspersoon en heeft de volledige handelingsbekwaamheid om goederen te beheren en daarover te beschikken en de doelstellingen na te komen die zij zich voorneemt. Artikel 3. Officieel vestigingsadres en fysiek gebied van haar handelen De Vereniging is gevestigd aan Calle Gigantes y Cabezudos 10. Orihuela Costa 03189 Alicante De Vereniging zal voornamelijk haar activiteiten realiseren binnen de grenzen van de gemeente Torrevieja en de omliggende gemeenten, zijnde binnen een omtrek van 50 kilometer van Torrevieja. Dat wil zeggen dat haar gebied van handelen de provincie Alicante betreft en derhalve is de Vereniging provinciaal gericht. Artikel 4. Doelen De Vereniging streeft de volgende doeleinden na: Het initiëren en bevorderen van de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur in relatie met de Spaanse binnen Spanje en het bevorderen van de banden tussen Nederlanders die permanent of tijdelijk in Spanje verblijven binnen haar gebied van handelen. Artikel 5. Activiteiten Om de hiervoor genoemde doeleinden te kunnen realiseren, zullen de volgende activiteiten worden georganiseerd/ontwikkeld: Bijeenkomsten, culturele, educatieve, entertainende en sportieve activiteiten, conferenties, concerten en welke andere activiteiten dan ook die kunnen bijdrage aan het bereiken van haar doeleinden. HOOFDSTUK II. DE LEDEN Artikel 6. Bekwaamheid Natuurlijke en rechtspersonen kunnen op vrijwillige basis lid worden van de Vereniging, wanneer zij een interesse hebben aan de ontwikkeling van de doeleinden van de Vereniging en band hebben met Nederland, en voor zover zij voldoen aan de volgende voorwaarden: a) Voor wat betreft natuurlijke personen, mogen deze die niet van gerechtelijke wegen of op basis van de wet beperkt zijn in hun juridische handelingsbekwaamheid. b) Minderjarigen die ouder dan veertien jaar moeten zijn, hebben voor hun lidmaatschap de goedkeuring van een ouder of voogd nodig. c) Rechtspersonen kunnen lid worden van de Vereniging mits het bestuur of een ander door de algemene vergadering aangewezen orgaan vooraf toestemming geeft. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Artikel 7. Rechten van de leden De leden hebben de volgende rechten: a) In overeenstemming met de statuten hebben de leden het recht om deel te nemen aan de activiteiten van de Vereniging, plaats te nemen in de organen van bestuur en vertegenwoordigende organen, hebben stemrecht en het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Om van het vertegenwoordigende orgaan lid te mogen worden, moet een lid meerderjarig zijn, niet beperkt zijn in de uitoefening van zijn burgerlijke rechten volgens de wet en mag geen activiteiten uitoefenen die onverenigbaar zijn met dat lidmaatschap volgens de geldende wettelijke regels. b) Leden hebben recht op informatie betreffende de samenstelling van de bestuursorganen en vertegenwoordigende organen, alsmede betreffende de financiële situatie van de Vereniging en de ontwikkeling van de activiteiten van de Vereniging. De informatie kan verkregen worden via het vertegenwoordigende organen. c) Een lid heeft het recht om gehoord te worden alvorens er disciplinaire maatregelen tegen hem of haar aangenomen worden en geïnformeerd te worden over hetgeen heeft plaatsgevonden wat heeft geleid tot het nemen van deze maatregelen. Het besluit tot het nemen van een strafmaatregel moet steeds gemotiveerd worden. d) Leden hebben het recht om alle door de organen van de Vereniging genomen besluiten aan te vechten, wanneer hij of zij van mening is dat het besluit in strijd is met de Wet of de statuten. Artikel 8. Verplichtingen van de leden De leden hebben de volgende verplichtingen: a) Het instemmen met de doelen van de Vereniging en meewerken aan het verwezenlijken van deze doelen. b) Elk lid is verplicht zijn contributie, eenmalige bijdragen en andere bijdragen te betalen, in overeenstemming met de statuten en het bedrag dat elk lid behoort te betalen. c) Het voldoen aan de rest van de verplichtingen die voortkomen uit de bepalingen van de statuten. d) Het opvolgen, respecteren en voldoen aan hetgeen besloten is door de organen van bestuur en het vertegenwoordigende organen van de Vereniging. Artikel 9. Reden voor beëindiging van het lidmaatschap Redenen voor de beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging: a) De eigen wil van de belanghebbende, welke schriftelijk aan de vertegenwoordigende organen is medegedeeld. Dit zal kunnen leiden tot een teruggave van zijn aandeel in het initiële vermogen van de Vereniging en andere bijdragen, met uitzondering van de normale contributies en voor zover het verminderen van het kapitaal van de Vereniging niet leidt tot de benadeling van derden. b) Het niet betalen van de vastgestelde contributie aan de Vereniging gedurende een periode van twee opeenvolgende jaar, leidt tot de beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging van rechtswege. Artikel 10. Strafregime De beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging kan als strafmaatregel tegen een lid genomen worden wanneer deze zodanig handelingen heeft gepleegd dat dit lid het lidmaatschap van de Vereniging onwaardig is geworden. Deze handelingen worden verondersteld te bestaan uit: a) In het geval een lid opzettelijk de uitvoering van de doeleinden van de Vereniging verhinderd of belemmerd. b) In het geval een lid opzettelijk het functioneren van de organen van bestuur en/of vertegenwoordigende organen op welke wijze dan ook heeft belemmerd. In elke zaak waarin het besluit tot beëindiging van het lidmaatschap wordt genomen door het bestuursorgaan, zal aan het betreffende lid door middel van een officiële disciplinaire beschikking de mogelijkheid worden geboden om gehoord te worden. HOOFDSTUK III. HET BESTUURSORGAAN Artikel 11. De Algemene Vergadering De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van de Vereniging en bestaat uit de leden van de Vereniging, die tot deelname aan haar een onontvreemdbaar recht hebben en ieder lid wordt als absoluut gelijkwaardig gezien. Dit orgaan neemt haar besluiten in principe bij meerderheid van stemmen of op andere democratische wijze. Alle leden zijn gebonden aan de besluiten die genomen zijn door de Algemene Vergadering, ook zij die niet aanwezig zijn, tegen stemmen of die afzien van deelname aan het stemmen. Artikel 12. Bijeenkomsten van de Algemene Vergadering De Algemene Vergadering komt gewoonlijk minimaal één maal per jaar bijeen in een gewone bijeenkomst in de maand februari. De Algemene Vergadering komt ook bijeen in een buitengewone bijeenkomst indien dat noodzakelijk mocht zijn op verzoek van minimaal 1/3 van de leden. Artikel 13. Uitnodiging tot deelname aan de Algemene Vergadering De uitnodiging voor de deelname aan de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, zowel voor de gewone als de buitengewone, gebeurt schriftelijk en kan bezorgd worden per gewone post of per email. De uitnodiging worden minimaal 15 dagen voor de datum van de bijeenkomst geplaatst op de plekken c.q. wijzen die daarvoor gebruikelijk is. Voor zover mogelijk zal men de leden persoonlijk uitnodigen. In de uitnodiging staan de dag, het aanvangsuur en de plaats waar de bijeenkomst wordt gehouden vermeld, alsmede de agenda van de bijeenkomst. De Voorzitter en de Secretaris van de Vereniging zitten de bijeenkomst van de Algemene Vergadering voor. De Secretaris notuleert elke bijeenkomst. De notulen dienen een uittreksel te zijn van de debatten, een weergave van de genomen beslissingen en vermeldt de stemverhoudingen. Aan het begin van elke bijeenkomst worden de notulen van de vorige bijeenkomst voorgelezen en al dan niet goedgekeurd. Artikel 14. Bevoegdheden en de geldigheid van besluiten De Vergadering zal geldig tot stand zijn gekomen in de eerste bijeenroeping wanneer één derde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien er geen quorum is zal de Vergadering geldig bijeenkomen door middel van een tweede bijeenroeping, welke een half uur later plaats zal vinden op dezelfde plaats en dag met die leden die dan aanwezig zullen zijn of vertegenwoordigd zijn. Elk lid, dat zijn contributie heeft voldaan voor aanvang van de vergadering, heeft één stem tijdens de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering. Een lid kan zich middels een stemmachtiging laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan niet meer dan zes andere leden vertegenwoordigen. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn als volgt: a) Het goedkeuren van de handelingen van het vertegenwoordigende orgaan. b) Het onderzoeken, goedkeuren of afwijzen van de jaarlijkse begrotingen betreffende inkomsten en uitgaven als mede het financiële verslag van de Vereniging. c) Het vaststellen van het beleid van de Vereniging met name betreffende de wijzen waarop zij aan haar doelstellingen wil voldoen. d) Het bepalen van de middelen die gericht zijn op het garanderen van de democratische wijze van het functioneren van de Vereniging. e) Het vaststellen van de contributies en de buitengewone bijdragen. f) Het kiezen of afzetten van de leden van het vertegenwoordigende orgaan. g) Het gedwongen beëindigen van het lidmaatschap van leden op voorstel van het vertegenwoordigende orgaan. h) Het oprichten van federaties of het samengaan met andere verenigingen. i) De aanvraag van een verklaring van algemene nutte. j) De ontbinding van de Vereniging. k) Wijzigen van de statuten. l) Het beschikken en vervreemden van goederen. De besluiten worden genomen met een enkelvoudig meerderheid van stemmen van de personen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wanneer het aantal stemmen voor het aantal tegenstemmen overtreft. Er is echter een speciale meerderheid van stemmen van de aanwezige plus de vertegenwoordigde personen vereist, die bereikt wordt als de stemmen vóór gelijk aan of hoger zijn dan twee derde van de uitgebrachte stemmen, voor alle besluiten met betrekking tot ontbinding van de vereniging, wijziging van de statuten en over vervreemding van goederen. Tevens dient de bijeenkomst speciaal voor het nemen van één van deze soort besluiten bijeengeroepen te zijn. HOOFDSTUK IV. HET VERTEGENWOORDGENDE ORGAAN Artikel 15. De samenstelling van het vertegenwoordigende orgaan De vereniging wordt bestuurd, beheerd en vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigingsorgaan, het bestuur genoemd, dat samengesteld wordt door de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en een stemhebbend lid. Al deze functies moeten door verschillende personen bekleed worden. De bestuursleden worden gekozen bij meerderheid van stemmen en per functie. De verkiezing van de leden van het vertegenwoordigende orgaan (=bestuur) zal plaatsvinden door middel van vrije en geheime stemming door de leden van de Algemene Vergadering. Er is sprake van een open kandidatuur voor de bestuursfuncties, dat wil zeggen dat ieder lid zich kandidaat kan stellen mits hij of zij meerderjarig is, niet beperkt in de uitoefening van zijn of haar burgerlijke rechten volgens de wet en hij of zij mag geen activiteiten uitoefenen die onverenigbaar zijn met de bestuursfunctie volgens de geldende wettelijke regels. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun functie. Artikel 16. Duur van het mandaat van het vertegenwoordigende orgaan. De leden van het vertegenwoordigende orgaan oefen hun bestuursfunctie uit gedurende vier jaar en kunnen telkens opnieuw herkozen worden. De voortijdige overdracht van een bestuursfunctie zal plaatsvinden in het geval van: a) Het vrijwillig terugtreden van een bestuurslid door middel van een gemotiveerd schrijven. b) Een ziekte die de uitoefening van de bestuursfunctie onmogelijk maakt. c) Het beëindigen van het lidmaatschap van de Vereniging. d) Een opgelegde straf vanwege een fout die gemaakt is in de uitoefening van de bestuursfunctie. De vrijgevallen bestuursfuncties worden opgevuld tijdens de eerste volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering. Echter mag het vertegenwoordigende orgaan, de vrijgevallen bestuursfunctie tijdelijk tot aan de volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering laten vervullen door een lid van de Vereniging. Artikel 17. Bevoegdheden van het vertegenwoordigende orgaan. Het vertegenwoordigende orgaan heeft de volgende bevoegdheden: a) Het bekleden en uitvoeren van de vertegenwoordiging van de Vereniging, het dragen van de leiding en bijhouden van de administratie/beheer in de meest ruime zin van het woord binnen de bepalingen van de wet en het uitvoeren van de besluiten die genomen zijn door de Algemene Vergadering en dit alles in overeenstemming met de normen, instructies en aanwijzingen zoals deze zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering. b) Het nemen van de noodzakelijke besluiten om te kunnen verschijnen voor publieke organen met betrekking tot alle soorten juridische handelingen en voor zover relevant om beroep te kunnen aantekenen. c) Het beslissen inzake de toelating van nieuwe leden en het updaten van de gegevens van alle leden. d) Een voorstel doen aan de Algemene Vergadering voor het vast te stellen bedrag aan contributie en andere bijdragen die de leden aan de Vereniging moeten voldoen. e) Het bijeenroepen van de Algemene Vergadering en controleren of de besluiten die door de Algemene Vergadering genomen zijn, worden uitgevoerd. Voor zover het betreft een wijziging van de bepalingen van de statuten, dient het Verenigingsregister van de inhoud van deze wijziging geïnformeerd te worden binnen een maand na de datum van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering die speciaal voor deze wijziging bijeen is geroepen. f) Aan de Algemene Vergadering verslag doen van de financiële balans en de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar, tezamen met de begroting voor het volgende verenigingsjaar zodat de Algemene Vergadering deze kan goedkeuren. g) Het voeren van de boekhouding van de Vereniging op een dusdanige wijze dat er een getrouw beeld ontstaat van het vermogen, het resultaat van de jaarrekening en de financiële situatie van de Vereniging. h) Het inventariseren van de goederen/vermogenselementen van de Vereniging. i) Het uitwerken van het jaarlijks verslag van de activiteiten van de Vereniging en deze ter goedkeuring aanbieden aan de Algemene Vergadering. j) Het provisorisch oplossen van elke zaak die niet voorzien is in de statuten en daarvan rekenschap geven tijdens de eerst volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering. k) Elke bevoegdheid die niet specifiek aan de Algemene Vergadering is toebedeeld op basis van de statuten. Artikel 18. Bijeenkomsten van het vertegenwoordigende orgaan. Het vertegenwoordigende orgaan wordt van tevoren door de Voorzitter of zijn/haar vervanger bijeengeroepen en komt regelmatig bijeen. De Leden beslissen daarover zelf, echter de periode tussen de gewone bijeenkomsten mag niet meer dan twee maanden duren. Op verzoek van één derde van de leden komt het orgaan bijeen in een buitengewone bijeenkomst. Het vertegenwoordigende orgaan komt geldig bijeen indien het van tevoren bijeen is geroepen en er een quorum is van de helft van de leden plus één. De leden van het vertegenwoordigende orgaan zijn verplicht op deel te nemen aan de bijeenkomsten, waartoe zij bijeengeroepen zijn. Zij kunnen zich verontschuldigen op gerechtvaardigde gronden. In elk geval dient de Voorzitter en de Secretaris of de personen die hen vervangen aanwezig te zijn. De besluiten van het vertegenwoordigende orgaan worden genomen met een simpele meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. In het geval de stemmen staken, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. De besluiten van het vertegenwoordigende orgaan zullen worden genotuleerd en vastgelegd in het notulenboek. Aan het begin van elke bijeenkomst zullen de notulen van de vorige bijeenkomst worden voorgelezen en goedgekeurd of gerectificeerd. Artikel 19. De Voorzitter De Voorzitter van de Vereniging is ook de Voorzitter van het vertegenwoordigende orgaan. De Voorzitter heeft de volgende functies: a) Het leidinggeven en het juridisch vertegenwoordigen van de Vereniging op basis van delegatie van deze functie aan hem of haar door de Algemene Vergadering en door het vertegenwoordigende orgaan. b) Het voorzitten en leiding geven aan de beraadslagingen van het orgaan van bestuur en het vertegenwoordigende orgaan. c) Het ondertekenen van de bijeenroepingen van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het vertegenwoordigende orgaan. d) Het superviseren van de handelingen en verklaringen opgesteld door de Secretaris van de Vereniging. e) De overige bevoegdheden die eigen zijn aan de taak van de Voorzitter en die aan hem of haar gedelegeerd worden door de Algemene Vergadering of het vertegenwoordigende orgaan. In het geval de Voorzitter afwezig of ziek is, zal de Vicevoorzitter of het oudste lid van het bestuur hem of haar vervangen. Artikel 20. De Penningmeester De Penningmeester heeft als functie het beheer en de controle over de geldmiddelen van de Vereniging, alsmede de uitwerking van de begroting, de balans en de resultatenrekening van de Vereniging met het doel deze voor te leggen aan het vertegenwoordigende orgaan in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten. Hij of zij zal de ontvangstbewijzen, betalingen van de bijdragen aan de Vereniging en andere documenten ondertekenen. Hij of zij zal de door het vertegenwoordigende orgaan goedgekeurde facturen betalen, welke van tevoren dienen te worden afgetekend door de Voorzitter. Het ter beschikking stellen van gelden wordt bepaald door artikel 25. Artikel 21. De Secretaris De Secretaris is de beheerder van de documenten die in het bezit zijn van de Vereniging, hij of zij dient de notulen van het orgaan van bestuur en het vertegenwoordigende orgaan vast te leggen en te ondertekenen, het opstellen en autoriseren van verklaringen die officieel moeten worden afgegeven en het updaten van de gegevens van de leden. HOOFDSTUK V. FINANCIEEL REGIME Artikel 22 Beginvermogen en financiële middelen Het beginvermogen van deze Vereniging wordt gewaardeerd op nul euro. De jaarlijkse begroting zal elk jaar worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De financiële middelen van de Vereniging zullen worden gevoed door: a) De bijdragen van de leden die worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. b) Subsidies van overheden of particulieren. c) Schenkingen, erfenis en/of legaten. d) De inkomsten uit eigen vermogen of andere inkomsten die de Vereniging kan krijgen. Artikel 23 Winst uit de organisatie van activiteiten Alle winst die verkregen wordt uit de economische activiteiten van de Vereniging, inclusief het verlenen van diensten welke exclusief gericht zijn op het nakomen van de doeleinden van de Vereniging, zullen in geen geval leiden tot verdeling daarvan onder de leden, nog aan hun echtgenoten of andere personen waarmee zij samenwonen op basis van een emotionele band gelijk aan die tussen gehuwden, noch aan bloedverwanten, noch door overdracht om niets aan natuurlijke- of rechtspersonen met een winstoogmerk. Artikel 24. Bijdragen Alle leden van de Vereniging hebben de plicht om haar financieel te ondersteunen, door middel contributies en éénmalige bijdragen op de wijze en de verhouding welke wordt bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel van het vertegenwoordigende orgaan. De Algemene Vergadering zal het inschrijvingsgeld, de periodieke contributie en buitengewone bijdragen vaststellen. Het boekjaar van de Vereniging eindigt op eenendertig december. Artikel 25. Het ter beschikking stellen van fondsen De handtekening van de Voorzitter, de Penningmeester en de Secretaris behoren als gemachtigde vermeld te staan bij bankinstelling zowel voor wat betreft de gegevens ten behoeve van de rekeningen courant als die van spaarrekeningen. Om over deze fondsen te kunnen beschikken, moeten minimaal twee van de drie gemachtigden tekenen. HOOFDSTUK VI. OPHEFFING VAN DE VERENIGING Artikel 26. Redenen van de opheffing van de Vereniging en de overdracht van de resterende De Vereniging zal worden opgeheven: a) Wanneer de Algemene Vergadering dat besluit neemt op een bijeenkomst die speciaal voor dat doeleinde bijeengeroepen is en indien twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarvoor stemt. b) Als gevolg van de redenen zoals bepaald in artikel 39 van het Burgerlijk Wetboek. c) Bij rechtelijk vonnis. d) Als gevolg van opzegging van het lidmaatschap door de leden, waardoor het ledenaantal tot minder dan drie personen herleid wordt. Artikel 27. Vereffening De opheffing van de Vereniging betekent het begin van de periode waarin de vereffening gaat plaatsvinden. Tot het moment waarop alles is verrekend behoudt de Vereniging haar rechtspersoonlijkheid. De functies van leden van het vertegenwoordigende orgaan veranderen vanaf het moment dat het besluit tot opheffing is genomen in de functie van vereffenaar, tenzij de Algemene Vergadering of de rechter anderen als vereffenaars aanwijst. De functies van vereffenaar zijn: a) De omvang van het vermogen van de Vereniging bewaken. b) De lopende zaken afhandelen en het opstarten van nieuwe met als doel de vereffening. c) Het innen van de tegoeden van de Vereniging. d) Het liquideren van het vermogen van de Vereniging en het betalen van de crediteuren. e) Het toekennen van het overschot van de Vereniging aan de doelen zoals bepaald in de statuten. f) De aanvraag van de annulering van de inschrijving in het Verenigingsregister. In het geval van insolventie van de Vereniging moet het vertegenwoordigende orgaan of in het geval er andere vereffenaars zijn aangesteld, deze vereffenaars, surseance van betaling aanvragen bij de daartoe bevoegde gerechtelijke instantie. Indien er na vereffening een liquide overschot resteert, zal in verband met het ontbreken van een winstoogmerk van de Vereniging, het bedrag worden uitbetaald aan de Vereniging Rode Kruis Spanje. De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de Vereniging. De leden van het orgaan van bestuur en het vertegenwoordigende orgaan en de overige personen die namens en als vertegenwoordiger van de Vereniging werken, zullen wel aansprakelijk zijn tegenover de leden en derden voor schade en de schulden die zij hebben veroorzaakt, voor zover dezen het gevolg zijn van frauduleus, strafbaar of achteloos en onzorgvuldig handelen. HOOFDSTUK VII. GESCHILLENBESLICHTING Artikel 28. Het beslechten van geschillen Overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 40 van de Wet 1/2002 van 22 maart 2002, welke het recht van vereniging regelt, kunnen geschillen over privaatrechtelijk rechtshandelingen van verenigingen en hun intern functioneren vallen onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechter. Besluiten en handelingen van de verenigingen kunnen door elk lid of belanghebbende met een legitiem belang worden aangevochten. De leden kunnen een besluit of een handeling aanvechten, wanneer zij van mening zijn dat deze strijdig zijn met de statuten, binnen een termijn van veertig dagen na de datum waarop het besluit is genomen of de handeling heeft plaatsgevonden. Zij kunnen aandringen op rectificatie, annulering of voorlopige opschorting, welke dan ook maar van toepassing is of deze vorderingen kunnen worden samengevoegd op de wijze zoals deze vastgelegd is in het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht. Ondanks hetgeen hiervoor is vastgesteld, is het ook mogelijk om geschillen buitenrechtelijk op te lossen door middel van arbitrage volgens de procedure die is vastgesteld op basis van hetgeen bepaald is de Wet 36/1988 van 5 december 1988 en welke in elk geval is onderworpen aan de essentiële beginselen van het recht op hoor en wederhoor en gelijkheid van de partijen. TOEGEVOEGDE BEPALING Subsidiair aan de statuten en de geldig genomen beslissingen door de leidinggevende organen en het vertegenwoordigende orgaan, wordt bepaald dat wanneer er zaken zijn die niet voorzien zijn in deze statuten, de Wet 1/2002 van 22 maart 2002, welke het recht van vereniging regelt, van toepassing zal zijn als mede de aanvullende bepalingen. VERKLARING: Dit document is opgemaakt om aan te tonen dat de Statuten aangepast werden en dat deze aanpassingen goedgekeurd werden in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2014.
Terug naar: Home
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
STATUTEN HOOFDSTUK I. NAAM, VESTIGINGSPLAATS, REIKWIJDTE, DOEL EN ACTIVITEITEN. Artikel 1. Benaming Opgericht wordt een Vereniging zonder winstoogmerk met de naam NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA EN OMSTREKEN op basis van hetgeen bepaald is in de Wet 1/2002, van 22 maart 2002, welke het recht van vereniging regelt en binnen de grenzen van artikel 22 van de Grondwet. Artikel 2. Juridische rechtspersoonlijkheid De Vereniging is een zelfstandige juridische rechtspersoon en heeft de volledige handelingsbekwaamheid om goederen te beheren en daarover te beschikken en de doelstellingen na te komen die zij zich voorneemt. Artikel 3. Officieel vestigingsadres en fysiek gebied van haar handelen De Vereniging is gevestigd aan Calle Gigantes y Cabezudos 10. Orihuela Costa 03189 Alicante De Vereniging zal voornamelijk haar activiteiten realiseren binnen de grenzen van de gemeente Torrevieja en de omliggende gemeenten, zijnde binnen een omtrek van 50 kilometer van Torrevieja. Dat wil zeggen dat haar gebied van handelen de provincie Alicante betreft en derhalve is de Vereniging provinciaal gericht. Artikel 4. Doelen De Vereniging streeft de volgende doeleinden na: Het initiëren en bevorderen van de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur in relatie met de Spaanse binnen Spanje en het bevorderen van de banden tussen Nederlanders die permanent of tijdelijk in Spanje verblijven binnen haar gebied van handelen. Artikel 5. Activiteiten Om de hiervoor genoemde doeleinden te kunnen realiseren, zullen de volgende activiteiten worden georganiseerd/ontwikkeld: Bijeenkomsten, culturele, educatieve, entertainende en sportieve activiteiten, conferenties, concerten en welke andere activiteiten dan ook die kunnen bijdrage aan het bereiken van haar doeleinden. HOOFDSTUK II. DE LEDEN Artikel 6. Bekwaamheid Natuurlijke en rechtspersonen kunnen op vrijwillige basis lid worden van de Vereniging, wanneer zij een interesse hebben aan de ontwikkeling van de doeleinden van de Vereniging en band hebben met Nederland, en voor zover zij voldoen aan de volgende voorwaarden: a) Voor wat betreft natuurlijke personen, mogen deze die niet van gerechtelijke wegen of op basis van de wet beperkt zijn in hun juridische handelingsbekwaamheid. b) Minderjarigen die ouder dan veertien jaar moeten zijn, hebben voor hun lidmaatschap de goedkeuring van een ouder of voogd nodig. c) Rechtspersonen kunnen lid worden van de Vereniging mits het bestuur of een ander door de algemene vergadering aangewezen orgaan vooraf toestemming geeft. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Artikel 7. Rechten van de leden De leden hebben de volgende rechten: a) In overeenstemming met de statuten hebben de leden het recht om deel te nemen aan de activiteiten van de Vereniging, plaats te nemen in de organen van bestuur en vertegenwoordigende organen, hebben stemrecht en het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Om van het vertegenwoordigende orgaan lid te mogen worden, moet een lid meerderjarig zijn, niet beperkt zijn in de uitoefening van zijn burgerlijke rechten volgens de wet en mag geen activiteiten uitoefenen die onverenigbaar zijn met dat lidmaatschap volgens de geldende wettelijke regels. b) Leden hebben recht op informatie betreffende de samenstelling van de bestuursorganen en vertegenwoordigende organen, alsmede betreffende de financiële situatie van de Vereniging en de ontwikkeling van de activiteiten van de Vereniging. De informatie kan verkregen worden via het vertegenwoordigende organen. c) Een lid heeft het recht om gehoord te worden alvorens er disciplinaire maatregelen tegen hem of haar aangenomen worden en geïnformeerd te worden over hetgeen heeft plaatsgevonden wat heeft geleid tot het nemen van deze maatregelen. Het besluit tot het nemen van een strafmaatregel moet steeds gemotiveerd worden. d) Leden hebben het recht om alle door de organen van de Vereniging genomen besluiten aan te vechten, wanneer hij of zij van mening is dat het besluit in strijd is met de Wet of de statuten. Artikel 8. Verplichtingen van de leden De leden hebben de volgende verplichtingen: a) Het instemmen met de doelen van de Vereniging en meewerken aan het verwezenlijken van deze doelen. b) Elk lid is verplicht zijn contributie, eenmalige bijdragen en andere bijdragen te betalen, in overeenstemming met de statuten en het bedrag dat elk lid behoort te betalen. c) Het voldoen aan de rest van de verplichtingen die voortkomen uit de bepalingen van de statuten. d) Het opvolgen, respecteren en voldoen aan hetgeen besloten is door de organen van bestuur en het vertegenwoordigende organen van de Vereniging. Artikel 9. Reden voor beëindiging van het lidmaatschap Redenen voor de beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging: a) De eigen wil van de belanghebbende, welke schriftelijk aan de vertegenwoordigende organen is medegedeeld. Dit zal kunnen leiden tot een teruggave van zijn aandeel in het initiële vermogen van de Vereniging en andere bijdragen, met uitzondering van de normale contributies en voor zover het verminderen van het kapitaal van de Vereniging niet leidt tot de benadeling van derden. b) Het niet betalen van de vastgestelde contributie aan de Vereniging gedurende een periode van twee opeenvolgende jaar, leidt tot de beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging van rechtswege. Artikel 10. Strafregime De beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging kan als strafmaatregel tegen een lid genomen worden wanneer deze zodanig handelingen heeft gepleegd dat dit lid het lidmaatschap van de Vereniging onwaardig is geworden. Deze handelingen worden verondersteld te bestaan uit: a) In het geval een lid opzettelijk de uitvoering van de doeleinden van de Vereniging verhinderd of belemmerd. b) In het geval een lid opzettelijk het functioneren van de organen van bestuur en/of vertegenwoordigende organen op welke wijze dan ook heeft belemmerd. In elke zaak waarin het besluit tot beëindiging van het lidmaatschap wordt genomen door het bestuursorgaan, zal aan het betreffende lid door middel van een officiële disciplinaire beschikking de mogelijkheid worden geboden om gehoord te worden. HOOFDSTUK III. HET BESTUURSORGAAN Artikel 11. De Algemene Vergadering De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van de Vereniging en bestaat uit de leden van de Vereniging, die tot deelname aan haar een onontvreemdbaar recht hebben en ieder lid wordt als absoluut gelijkwaardig gezien. Dit orgaan neemt haar besluiten in principe bij meerderheid van stemmen of op andere democratische wijze. Alle leden zijn gebonden aan de besluiten die genomen zijn door de Algemene Vergadering, ook zij die niet aanwezig zijn, tegen stemmen of die afzien van deelname aan het stemmen. Artikel 12. Bijeenkomsten van de Algemene Vergadering De Algemene Vergadering komt gewoonlijk minimaal één maal per jaar bijeen in een gewone bijeenkomst in de maand februari. De Algemene Vergadering komt ook bijeen in een buitengewone bijeenkomst indien dat noodzakelijk mocht zijn op verzoek van minimaal 1/3 van de leden. Artikel 13. Uitnodiging tot deelname aan de Algemene Vergadering De uitnodiging voor de deelname aan de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, zowel voor de gewone als de buitengewone, gebeurt schriftelijk en kan bezorgd worden per gewone post of per email. De uitnodiging worden minimaal 15 dagen voor de datum van de bijeenkomst geplaatst op de plekken c.q. wijzen die daarvoor gebruikelijk is. Voor zover mogelijk zal men de leden persoonlijk uitnodigen. In de uitnodiging staan de dag, het aanvangsuur en de plaats waar de bijeenkomst wordt gehouden vermeld, alsmede de agenda van de bijeenkomst. De Voorzitter en de Secretaris van de Vereniging zitten de bijeenkomst van de Algemene Vergadering voor. De Secretaris notuleert elke bijeenkomst. De notulen dienen een uittreksel te zijn van de debatten, een weergave van de genomen beslissingen en vermeldt de stemverhoudingen. Aan het begin van elke bijeenkomst worden de notulen van de vorige bijeenkomst voorgelezen en al dan niet goedgekeurd. Artikel 14. Bevoegdheden en de geldigheid van besluiten De Vergadering zal geldig tot stand zijn gekomen in de eerste bijeenroeping wanneer één derde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien er geen quorum is zal de Vergadering geldig bijeenkomen door middel van een tweede bijeenroeping, welke een half uur later plaats zal vinden op dezelfde plaats en dag met die leden die dan aanwezig zullen zijn of vertegenwoordigd zijn. Elk lid, dat zijn contributie heeft voldaan voor aanvang van de vergadering, heeft één stem tijdens de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering. Een lid kan zich middels een stemmachtiging laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan niet meer dan zes andere leden vertegenwoordigen. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn als volgt: a) Het goedkeuren van de handelingen van het vertegenwoordigende orgaan. b) Het onderzoeken, goedkeuren of afwijzen van de jaarlijkse begrotingen betreffende inkomsten en uitgaven als mede het financiële verslag van de Vereniging. c) Het vaststellen van het beleid van de Vereniging met name betreffende de wijzen waarop zij aan haar doelstellingen wil voldoen. d) Het bepalen van de middelen die gericht zijn op het garanderen van de democratische wijze van het functioneren van de Vereniging. e) Het vaststellen van de contributies en de buitengewone bijdragen. f) Het kiezen of afzetten van de leden van het vertegenwoordigende orgaan. g) Het gedwongen beëindigen van het lidmaatschap van leden op voorstel van het vertegenwoordigende orgaan. h) Het oprichten van federaties of het samengaan met andere verenigingen. i) De aanvraag van een verklaring van algemene nutte. j) De ontbinding van de Vereniging. k) Wijzigen van de statuten. l) Het beschikken en vervreemden van goederen. De besluiten worden genomen met een enkelvoudig meerderheid van stemmen van de personen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wanneer het aantal stemmen voor het aantal tegenstemmen overtreft. Er is echter een speciale meerderheid van stemmen van de aanwezige plus de vertegenwoordigde personen vereist, die bereikt wordt als de stemmen vóór gelijk aan of hoger zijn dan twee derde van de uitgebrachte stemmen, voor alle besluiten met betrekking tot ontbinding van de vereniging, wijziging van de statuten en over vervreemding van goederen. Tevens dient de bijeenkomst speciaal voor het nemen van één van deze soort besluiten bijeengeroepen te zijn. HOOFDSTUK IV. HET VERTEGENWOORDGENDE ORGAAN Artikel 15. De samenstelling van het vertegenwoordigende orgaan De vereniging wordt bestuurd, beheerd en vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigingsorgaan, het bestuur genoemd, dat samengesteld wordt door de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en een stemhebbend lid. Al deze functies moeten door verschillende personen bekleed worden. De bestuursleden worden gekozen bij meerderheid van stemmen en per functie. De verkiezing van de leden van het vertegenwoordigende orgaan (=bestuur) zal plaatsvinden door middel van vrije en geheime stemming door de leden van de Algemene Vergadering. Er is sprake van een open kandidatuur voor de bestuursfuncties, dat wil zeggen dat ieder lid zich kandidaat kan stellen mits hij of zij meerderjarig is, niet beperkt in de uitoefening van zijn of haar burgerlijke rechten volgens de wet en hij of zij mag geen activiteiten uitoefenen die onverenigbaar zijn met de bestuursfunctie volgens de geldende wettelijke regels. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun functie. Artikel 16. Duur van het mandaat van het vertegenwoordigende orgaan. De leden van het vertegenwoordigende orgaan oefen hun bestuursfunctie uit gedurende vier jaar en kunnen telkens opnieuw herkozen worden. De voortijdige overdracht van een bestuursfunctie zal plaatsvinden in het geval van: a) Het vrijwillig terugtreden van een bestuurslid door middel van een gemotiveerd schrijven. b) Een ziekte die de uitoefening van de bestuursfunctie onmogelijk maakt. c) Het beëindigen van het lidmaatschap van de Vereniging. d) Een opgelegde straf vanwege een fout die gemaakt is in de uitoefening van de bestuursfunctie. De vrijgevallen bestuursfuncties worden opgevuld tijdens de eerste volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering. Echter mag het vertegenwoordigende orgaan, de vrijgevallen bestuursfunctie tijdelijk tot aan de volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering laten vervullen door een lid van de Vereniging. Artikel 17. Bevoegdheden van het vertegenwoordigende orgaan. Het vertegenwoordigende orgaan heeft de volgende bevoegdheden: a) Het bekleden en uitvoeren van de vertegenwoordiging van de Vereniging, het dragen van de leiding en bijhouden van de administratie/beheer in de meest ruime zin van het woord binnen de bepalingen van de wet en het uitvoeren van de besluiten die genomen zijn door de Algemene Vergadering en dit alles in overeenstemming met de normen, instructies en aanwijzingen zoals deze zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering. b) Het nemen van de noodzakelijke besluiten om te kunnen verschijnen voor publieke organen met betrekking tot alle soorten juridische handelingen en voor zover relevant om beroep te kunnen aantekenen. c) Het beslissen inzake de toelating van nieuwe leden en het updaten van de gegevens van alle leden. d) Een voorstel doen aan de Algemene Vergadering voor het vast te stellen bedrag aan contributie en andere bijdragen die de leden aan de Vereniging moeten voldoen. e) Het bijeenroepen van de Algemene Vergadering en controleren of de besluiten die door de Algemene Vergadering genomen zijn, worden uitgevoerd. Voor zover het betreft een wijziging van de bepalingen van de statuten, dient het Verenigingsregister van de inhoud van deze wijziging geïnformeerd te worden binnen een maand na de datum van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering die speciaal voor deze wijziging bijeen is geroepen. f) Aan de Algemene Vergadering verslag doen van de financiële balans en de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar, tezamen met de begroting voor het volgende verenigingsjaar zodat de Algemene Vergadering deze kan goedkeuren. g) Het voeren van de boekhouding van de Vereniging op een dusdanige wijze dat er een getrouw beeld ontstaat van het vermogen, het resultaat van de jaarrekening en de financiële situatie van de Vereniging. h) Het inventariseren van de goederen/vermogenselementen van de Vereniging. i) Het uitwerken van het jaarlijks verslag van de activiteiten van de Vereniging en deze ter goedkeuring aanbieden aan de Algemene Vergadering. j) Het provisorisch oplossen van elke zaak die niet voorzien is in de statuten en daarvan rekenschap geven tijdens de eerst volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering. k) Elke bevoegdheid die niet specifiek aan de Algemene Vergadering is toebedeeld op basis van de statuten. Artikel 18. Bijeenkomsten van het vertegenwoordigende orgaan. Het vertegenwoordigende orgaan wordt van tevoren door de Voorzitter of zijn/haar vervanger bijeengeroepen en komt regelmatig bijeen. De Leden beslissen daarover zelf, echter de periode tussen de gewone bijeenkomsten mag niet meer dan twee maanden duren. Op verzoek van één derde van de leden komt het orgaan bijeen in een buitengewone bijeenkomst. Het vertegenwoordigende orgaan komt geldig bijeen indien het van tevoren bijeen is geroepen en er een quorum is van de helft van de leden plus één. De leden van het vertegenwoordigende orgaan zijn verplicht op deel te nemen aan de bijeenkomsten, waartoe zij bijeengeroepen zijn. Zij kunnen zich verontschuldigen op gerechtvaardigde gronden. In elk geval dient de Voorzitter en de Secretaris of de personen die hen vervangen aanwezig te zijn. De besluiten van het vertegenwoordigende orgaan worden genomen met een simpele meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. In het geval de stemmen staken, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. De besluiten van het vertegenwoordigende orgaan zullen worden genotuleerd en vastgelegd in het notulenboek. Aan het begin van elke bijeenkomst zullen de notulen van de vorige bijeenkomst worden voorgelezen en goedgekeurd of gerectificeerd. Artikel 19. De Voorzitter De Voorzitter van de Vereniging is ook de Voorzitter van het vertegenwoordigende orgaan. De Voorzitter heeft de volgende functies: a) Het leidinggeven en het juridisch vertegenwoordigen van de Vereniging op basis van delegatie van deze functie aan hem of haar door de Algemene Vergadering en door het vertegenwoordigende orgaan. b) Het voorzitten en leiding geven aan de beraadslagingen van het orgaan van bestuur en het vertegenwoordigende orgaan. c) Het ondertekenen van de bijeenroepingen van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het vertegenwoordigende orgaan. d) Het superviseren van de handelingen en verklaringen opgesteld door de Secretaris van de Vereniging. e) De overige bevoegdheden die eigen zijn aan de taak van de Voorzitter en die aan hem of haar gedelegeerd worden door de Algemene Vergadering of het vertegenwoordigende orgaan. In het geval de Voorzitter afwezig of ziek is, zal de Vicevoorzitter of het oudste lid van het bestuur hem of haar vervangen. Artikel 20. De Penningmeester De Penningmeester heeft als functie het beheer en de controle over de geldmiddelen van de Vereniging, alsmede de uitwerking van de begroting, de balans en de resultatenrekening van de Vereniging met het doel deze voor te leggen aan het vertegenwoordigende orgaan in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten. Hij of zij zal de ontvangstbewijzen, betalingen van de bijdragen aan de Vereniging en andere documenten ondertekenen. Hij of zij zal de door het vertegenwoordigende orgaan goedgekeurde facturen betalen, welke van tevoren dienen te worden afgetekend door de Voorzitter. Het ter beschikking stellen van gelden wordt bepaald door artikel 25. Artikel 21. De Secretaris De Secretaris is de beheerder van de documenten die in het bezit zijn van de Vereniging, hij of zij dient de notulen van het orgaan van bestuur en het vertegenwoordigende orgaan vast te leggen en te ondertekenen, het opstellen en autoriseren van verklaringen die officieel moeten worden afgegeven en het updaten van de gegevens van de leden. HOOFDSTUK V. FINANCIEEL REGIME Artikel 22 Beginvermogen en financiële middelen Het beginvermogen van deze Vereniging wordt gewaardeerd op nul euro. De jaarlijkse begroting zal elk jaar worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De financiële middelen van de Vereniging zullen worden gevoed door: a) De bijdragen van de leden die worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. b) Subsidies van overheden of particulieren. c) Schenkingen, erfenis en/of legaten. d) De inkomsten uit eigen vermogen of andere inkomsten die de Vereniging kan krijgen. Artikel 23 Winst uit de organisatie van activiteiten Alle winst die verkregen wordt uit de economische activiteiten van de Vereniging, inclusief het verlenen van diensten welke exclusief gericht zijn op het nakomen van de doeleinden van de Vereniging, zullen in geen geval leiden tot verdeling daarvan onder de leden, nog aan hun echtgenoten of andere personen waarmee zij samenwonen op basis van een emotionele band gelijk aan die tussen gehuwden, noch aan bloedverwanten, noch door overdracht om niets aan natuurlijke- of rechtspersonen met een winstoogmerk. Artikel 24. Bijdragen Alle leden van de Vereniging hebben de plicht om haar financieel te ondersteunen, door middel contributies en éénmalige bijdragen op de wijze en de verhouding welke wordt bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel van het vertegenwoordigende orgaan. De Algemene Vergadering zal het inschrijvingsgeld, de periodieke contributie en buitengewone bijdragen vaststellen. Het boekjaar van de Vereniging eindigt op eenendertig december. Artikel 25. Het ter beschikking stellen van fondsen De handtekening van de Voorzitter, de Penningmeester en de Secretaris behoren als gemachtigde vermeld te staan bij bankinstelling zowel voor wat betreft de gegevens ten behoeve van de rekeningen courant als die van spaarrekeningen. Om over deze fondsen te kunnen beschikken, moeten minimaal twee van de drie gemachtigden tekenen. HOOFDSTUK VI. OPHEFFING VAN DE VERENIGING Artikel 26. Redenen van de opheffing van de Vereniging en de overdracht van de resterende De Vereniging zal worden opgeheven: a) Wanneer de Algemene Vergadering dat besluit neemt op een bijeenkomst die speciaal voor dat doeleinde bijeengeroepen is en indien twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarvoor stemt. b) Als gevolg van de redenen zoals bepaald in artikel 39 van het Burgerlijk Wetboek. c) Bij rechtelijk vonnis. d) Als gevolg van opzegging van het lidmaatschap door de leden, waardoor het ledenaantal tot minder dan drie personen herleid wordt. Artikel 27. Vereffening De opheffing van de Vereniging betekent het begin van de periode waarin de vereffening gaat plaatsvinden. Tot het moment waarop alles is verrekend behoudt de Vereniging haar rechtspersoonlijkheid. De functies van leden van het vertegenwoordigende orgaan veranderen vanaf het moment dat het besluit tot opheffing is genomen in de functie van vereffenaar, tenzij de Algemene Vergadering of de rechter anderen als vereffenaars aanwijst. De functies van vereffenaar zijn: a) De omvang van het vermogen van de Vereniging bewaken. b) De lopende zaken afhandelen en het opstarten van nieuwe met als doel de vereffening. c) Het innen van de tegoeden van de Vereniging. d) Het liquideren van het vermogen van de Vereniging en het betalen van de crediteuren. e) Het toekennen van het overschot van de Vereniging aan de doelen zoals bepaald in de statuten. f) De aanvraag van de annulering van de inschrijving in het Verenigingsregister. In het geval van insolventie van de Vereniging moet het vertegenwoordigende orgaan of in het geval er andere vereffenaars zijn aangesteld, deze vereffenaars, surseance van betaling aanvragen bij de daartoe bevoegde gerechtelijke instantie. Indien er na vereffening een liquide overschot resteert, zal in verband met het ontbreken van een winstoogmerk van de Vereniging, het bedrag worden uitbetaald aan de Vereniging Rode Kruis Spanje. De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de Vereniging. De leden van het orgaan van bestuur en het vertegenwoordigende orgaan en de overige personen die namens en als vertegenwoordiger van de Vereniging werken, zullen wel aansprakelijk zijn tegenover de leden en derden voor schade en de schulden die zij hebben veroorzaakt, voor zover dezen het gevolg zijn van frauduleus, strafbaar of achteloos en onzorgvuldig handelen. HOOFDSTUK VII. GESCHILLENBESLICHTING Artikel 28. Het beslechten van geschillen Overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 40 van de Wet 1/2002 van 22 maart 2002, welke het recht van vereniging regelt, kunnen geschillen over privaatrechtelijk rechtshandelingen van verenigingen en hun intern functioneren vallen onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechter. Besluiten en handelingen van de verenigingen kunnen door elk lid of belanghebbende met een legitiem belang worden aangevochten. De leden kunnen een besluit of een handeling aanvechten, wanneer zij van mening zijn dat deze strijdig zijn met de statuten, binnen een termijn van veertig dagen na de datum waarop het besluit is genomen of de handeling heeft plaatsgevonden. Zij kunnen aandringen op rectificatie, annulering of voorlopige opschorting, welke dan ook maar van toepassing is of deze vorderingen kunnen worden samengevoegd op de wijze zoals deze vastgelegd is in het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht. Ondanks hetgeen hiervoor is vastgesteld, is het ook mogelijk om geschillen buitenrechtelijk op te lossen door middel van arbitrage volgens de procedure die is vastgesteld op basis van hetgeen bepaald is de Wet 36/1988 van 5 december 1988 en welke in elk geval is onderworpen aan de essentiële beginselen van het recht op hoor en wederhoor en gelijkheid van de partijen. TOEGEVOEGDE BEPALING Subsidiair aan de statuten en de geldig genomen beslissingen door de leidinggevende organen en het vertegenwoordigende orgaan, wordt bepaald dat wanneer er zaken zijn die niet voorzien zijn in deze statuten, de Wet 1/2002 van 22 maart 2002, welke het recht van vereniging regelt, van toepassing zal zijn als mede de aanvullende bepalingen. VERKLARING: Dit document is opgemaakt om aan te tonen dat de Statuten aangepast werden en dat deze aanpassingen goedgekeurd werden in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2014.
Terug naar: Home
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
STATUTEN HOOFDSTUK I. NAAM, VESTIGINGSPLAATS, REIKWIJDTE, DOEL EN ACTIVITEITEN. Artikel 1. Benaming Opgericht wordt een Vereniging zonder winstoogmerk met de naam NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA EN OMSTREKEN op basis van hetgeen bepaald is in de Wet 1/2002, van 22 maart 2002, welke het recht van vereniging regelt en binnen de grenzen van artikel 22 van de Grondwet. Artikel 2. Juridische rechtspersoonlijkheid De Vereniging is een zelfstandige juridische rechtspersoon en heeft de volledige handelingsbekwaamheid om goederen te beheren en daarover te beschikken en de doelstellingen na te komen die zij zich voorneemt. Artikel 3. Officieel vestigingsadres en fysiek gebied van haar handelen De Vereniging is gevestigd aan Calle Gigantes y Cabezudos 10. Orihuela Costa 03189 Alicante De Vereniging zal voornamelijk haar activiteiten realiseren binnen de grenzen van de gemeente Torrevieja en de omliggende gemeenten, zijnde binnen een omtrek van 50 kilometer van Torrevieja. Dat wil zeggen dat haar gebied van handelen de provincie Alicante betreft en derhalve is de Vereniging provinciaal gericht. Artikel 4. Doelen De Vereniging streeft de volgende doeleinden na: Het initiëren en bevorderen van de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur in relatie met de Spaanse binnen Spanje en het bevorderen van de banden tussen Nederlanders die permanent of tijdelijk in Spanje verblijven binnen haar gebied van handelen. Artikel 5. Activiteiten Om de hiervoor genoemde doeleinden te kunnen realiseren, zullen de volgende activiteiten worden georganiseerd/ontwikkeld: Bijeenkomsten, culturele, educatieve, entertainende en sportieve activiteiten, conferenties, concerten en welke andere activiteiten dan ook die kunnen bijdrage aan het bereiken van haar doeleinden. HOOFDSTUK II. DE LEDEN Artikel 6. Bekwaamheid Natuurlijke en rechtspersonen kunnen op vrijwillige basis lid worden van de Vereniging, wanneer zij een interesse hebben aan de ontwikkeling van de doeleinden van de Vereniging en band hebben met Nederland, en voor zover zij voldoen aan de volgende voorwaarden: a) Voor wat betreft natuurlijke personen, mogen deze die niet van gerechtelijke wegen of op basis van de wet beperkt zijn in hun juridische handelingsbekwaamheid. b) Minderjarigen die ouder dan veertien jaar moeten zijn, hebben voor hun lidmaatschap de goedkeuring van een ouder of voogd nodig. c) Rechtspersonen kunnen lid worden van de Vereniging mits het bestuur of een ander door de algemene vergadering aangewezen orgaan vooraf toestemming geeft. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Artikel 7. Rechten van de leden De leden hebben de volgende rechten: a) In overeenstemming met de statuten hebben de leden het recht om deel te nemen aan de activiteiten van de Vereniging, plaats te nemen in de organen van bestuur en vertegenwoordigende organen, hebben stemrecht en het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Om van het vertegenwoordigende orgaan lid te mogen worden, moet een lid meerderjarig zijn, niet beperkt zijn in de uitoefening van zijn burgerlijke rechten volgens de wet en mag geen activiteiten uitoefenen die onverenigbaar zijn met dat lidmaatschap volgens de geldende wettelijke regels. b) Leden hebben recht op informatie betreffende de samenstelling van de bestuursorganen en vertegenwoordigende organen, alsmede betreffende de financiële situatie van de Vereniging en de ontwikkeling van de activiteiten van de Vereniging. De informatie kan verkregen worden via het vertegenwoordigende organen. c) Een lid heeft het recht om gehoord te worden alvorens er disciplinaire maatregelen tegen hem of haar aangenomen worden en geïnformeerd te worden over hetgeen heeft plaatsgevonden wat heeft geleid tot het nemen van deze maatregelen. Het besluit tot het nemen van een strafmaatregel moet steeds gemotiveerd worden. d) Leden hebben het recht om alle door de organen van de Vereniging genomen besluiten aan te vechten, wanneer hij of zij van mening is dat het besluit in strijd is met de Wet of de statuten. Artikel 8. Verplichtingen van de leden De leden hebben de volgende verplichtingen: a) Het instemmen met de doelen van de Vereniging en meewerken aan het verwezenlijken van deze doelen. b) Elk lid is verplicht zijn contributie, eenmalige bijdragen en andere bijdragen te betalen, in overeenstemming met de statuten en het bedrag dat elk lid behoort te betalen. c) Het voldoen aan de rest van de verplichtingen die voortkomen uit de bepalingen van de statuten. d) Het opvolgen, respecteren en voldoen aan hetgeen besloten is door de organen van bestuur en het vertegenwoordigende organen van de Vereniging. Artikel 9. Reden voor beëindiging van het lidmaatschap Redenen voor de beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging: a) De eigen wil van de belanghebbende, welke schriftelijk aan de vertegenwoordigende organen is medegedeeld. Dit zal kunnen leiden tot een teruggave van zijn aandeel in het initiële vermogen van de Vereniging en andere bijdragen, met uitzondering van de normale contributies en voor zover het verminderen van het kapitaal van de Vereniging niet leidt tot de benadeling van derden. b) Het niet betalen van de vastgestelde contributie aan de Vereniging gedurende een periode van twee opeenvolgende jaar, leidt tot de beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging van rechtswege. Artikel 10. Strafregime De beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging kan als strafmaatregel tegen een lid genomen worden wanneer deze zodanig handelingen heeft gepleegd dat dit lid het lidmaatschap van de Vereniging onwaardig is geworden. Deze handelingen worden verondersteld te bestaan uit: a) In het geval een lid opzettelijk de uitvoering van de doeleinden van de Vereniging verhinderd of belemmerd. b) In het geval een lid opzettelijk het functioneren van de organen van bestuur en/of vertegenwoordigende organen op welke wijze dan ook heeft belemmerd. In elke zaak waarin het besluit tot beëindiging van het lidmaatschap wordt genomen door het bestuursorgaan, zal aan het betreffende lid door middel van een officiële disciplinaire beschikking de mogelijkheid worden geboden om gehoord te worden. HOOFDSTUK III. HET BESTUURSORGAAN Artikel 11. De Algemene Vergadering De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van de Vereniging en bestaat uit de leden van de Vereniging, die tot deelname aan haar een onontvreemdbaar recht hebben en ieder lid wordt als absoluut gelijkwaardig gezien. Dit orgaan neemt haar besluiten in principe bij meerderheid van stemmen of op andere democratische wijze. Alle leden zijn gebonden aan de besluiten die genomen zijn door de Algemene Vergadering, ook zij die niet aanwezig zijn, tegen stemmen of die afzien van deelname aan het stemmen. Artikel 12. Bijeenkomsten van de Algemene Vergadering De Algemene Vergadering komt gewoonlijk minimaal één maal per jaar bijeen in een gewone bijeenkomst in de maand februari. De Algemene Vergadering komt ook bijeen in een buitengewone bijeenkomst indien dat noodzakelijk mocht zijn op verzoek van minimaal 1/3 van de leden. Artikel 13. Uitnodiging tot deelname aan de Algemene Vergadering De uitnodiging voor de deelname aan de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, zowel voor de gewone als de buitengewone, gebeurt schriftelijk en kan bezorgd worden per gewone post of per email. De uitnodiging worden minimaal 15 dagen voor de datum van de bijeenkomst geplaatst op de plekken c.q. wijzen die daarvoor gebruikelijk is. Voor zover mogelijk zal men de leden persoonlijk uitnodigen. In de uitnodiging staan de dag, het aanvangsuur en de plaats waar de bijeenkomst wordt gehouden vermeld, alsmede de agenda van de bijeenkomst. De Voorzitter en de Secretaris van de Vereniging zitten de bijeenkomst van de Algemene Vergadering voor. De Secretaris notuleert elke bijeenkomst. De notulen dienen een uittreksel te zijn van de debatten, een weergave van de genomen beslissingen en vermeldt de stemverhoudingen. Aan het begin van elke bijeenkomst worden de notulen van de vorige bijeenkomst voorgelezen en al dan niet goedgekeurd. Artikel 14. Bevoegdheden en de geldigheid van besluiten De Vergadering zal geldig tot stand zijn gekomen in de eerste bijeenroeping wanneer één derde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien er geen quorum is zal de Vergadering geldig bijeenkomen door middel van een tweede bijeenroeping, welke een half uur later plaats zal vinden op dezelfde plaats en dag met die leden die dan aanwezig zullen zijn of vertegenwoordigd zijn. Elk lid, dat zijn contributie heeft voldaan voor aanvang van de vergadering, heeft één stem tijdens de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering. Een lid kan zich middels een stemmachtiging laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan niet meer dan zes andere leden vertegenwoordigen. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn als volgt: a) Het goedkeuren van de handelingen van het vertegenwoordigende orgaan. b) Het onderzoeken, goedkeuren of afwijzen van de jaarlijkse begrotingen betreffende inkomsten en uitgaven als mede het financiële verslag van de Vereniging. c) Het vaststellen van het beleid van de Vereniging met name betreffende de wijzen waarop zij aan haar doelstellingen wil voldoen. d) Het bepalen van de middelen die gericht zijn op het garanderen van de democratische wijze van het functioneren van de Vereniging. e) Het vaststellen van de contributies en de buitengewone bijdragen. f) Het kiezen of afzetten van de leden van het vertegenwoordigende orgaan. g) Het gedwongen beëindigen van het lidmaatschap van leden op voorstel van het vertegenwoordigende orgaan. h) Het oprichten van federaties of het samengaan met andere verenigingen. i) De aanvraag van een verklaring van algemene nutte. j) De ontbinding van de Vereniging. k) Wijzigen van de statuten. l) Het beschikken en vervreemden van goederen. De besluiten worden genomen met een enkelvoudig meerderheid van stemmen van de personen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wanneer het aantal stemmen voor het aantal tegenstemmen overtreft. Er is echter een speciale meerderheid van stemmen van de aanwezige plus de vertegenwoordigde personen vereist, die bereikt wordt als de stemmen vóór gelijk aan of hoger zijn dan twee derde van de uitgebrachte stemmen, voor alle besluiten met betrekking tot ontbinding van de vereniging, wijziging van de statuten en over vervreemding van goederen. Tevens dient de bijeenkomst speciaal voor het nemen van één van deze soort besluiten bijeengeroepen te zijn. HOOFDSTUK IV. HET VERTEGENWOORDGENDE ORGAAN Artikel 15. De samenstelling van het vertegenwoordigende orgaan De vereniging wordt bestuurd, beheerd en vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigingsorgaan, het bestuur genoemd, dat samengesteld wordt door de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en een stemhebbend lid. Al deze functies moeten door verschillende personen bekleed worden. De bestuursleden worden gekozen bij meerderheid van stemmen en per functie. De verkiezing van de leden van het vertegenwoordigende orgaan (=bestuur) zal plaatsvinden door middel van vrije en geheime stemming door de leden van de Algemene Vergadering. Er is sprake van een open kandidatuur voor de bestuursfuncties, dat wil zeggen dat ieder lid zich kandidaat kan stellen mits hij of zij meerderjarig is, niet beperkt in de uitoefening van zijn of haar burgerlijke rechten volgens de wet en hij of zij mag geen activiteiten uitoefenen die onverenigbaar zijn met de bestuursfunctie volgens de geldende wettelijke regels. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun functie. Artikel 16. Duur van het mandaat van het vertegenwoordigende orgaan. De leden van het vertegenwoordigende orgaan oefen hun bestuursfunctie uit gedurende vier jaar en kunnen telkens opnieuw herkozen worden. De voortijdige overdracht van een bestuursfunctie zal plaatsvinden in het geval van: a) Het vrijwillig terugtreden van een bestuurslid door middel van een gemotiveerd schrijven. b) Een ziekte die de uitoefening van de bestuursfunctie onmogelijk maakt. c) Het beëindigen van het lidmaatschap van de Vereniging. d) Een opgelegde straf vanwege een fout die gemaakt is in de uitoefening van de bestuursfunctie. De vrijgevallen bestuursfuncties worden opgevuld tijdens de eerste volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering. Echter mag het vertegenwoordigende orgaan, de vrijgevallen bestuursfunctie tijdelijk tot aan de volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering laten vervullen door een lid van de Vereniging. Artikel 17. Bevoegdheden van het vertegenwoordigende orgaan. Het vertegenwoordigende orgaan heeft de volgende bevoegdheden: a) Het bekleden en uitvoeren van de vertegenwoordiging van de Vereniging, het dragen van de leiding en bijhouden van de administratie/beheer in de meest ruime zin van het woord binnen de bepalingen van de wet en het uitvoeren van de besluiten die genomen zijn door de Algemene Vergadering en dit alles in overeenstemming met de normen, instructies en aanwijzingen zoals deze zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering. b) Het nemen van de noodzakelijke besluiten om te kunnen verschijnen voor publieke organen met betrekking tot alle soorten juridische handelingen en voor zover relevant om beroep te kunnen aantekenen. c) Het beslissen inzake de toelating van nieuwe leden en het updaten van de gegevens van alle leden. d) Een voorstel doen aan de Algemene Vergadering voor het vast te stellen bedrag aan contributie en andere bijdragen die de leden aan de Vereniging moeten voldoen. e) Het bijeenroepen van de Algemene Vergadering en controleren of de besluiten die door de Algemene Vergadering genomen zijn, worden uitgevoerd. Voor zover het betreft een wijziging van de bepalingen van de statuten, dient het Verenigingsregister van de inhoud van deze wijziging geïnformeerd te worden binnen een maand na de datum van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering die speciaal voor deze wijziging bijeen is geroepen. f) Aan de Algemene Vergadering verslag doen van de financiële balans en de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar, tezamen met de begroting voor het volgende verenigingsjaar zodat de Algemene Vergadering deze kan goedkeuren. g) Het voeren van de boekhouding van de Vereniging op een dusdanige wijze dat er een getrouw beeld ontstaat van het vermogen, het resultaat van de jaarrekening en de financiële situatie van de Vereniging. h) Het inventariseren van de goederen/vermogenselementen van de Vereniging. i) Het uitwerken van het jaarlijks verslag van de activiteiten van de Vereniging en deze ter goedkeuring aanbieden aan de Algemene Vergadering. j) Het provisorisch oplossen van elke zaak die niet voorzien is in de statuten en daarvan rekenschap geven tijdens de eerst volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering. k) Elke bevoegdheid die niet specifiek aan de Algemene Vergadering is toebedeeld op basis van de statuten. Artikel 18. Bijeenkomsten van het vertegenwoordigende orgaan. Het vertegenwoordigende orgaan wordt van tevoren door de Voorzitter of zijn/haar vervanger bijeengeroepen en komt regelmatig bijeen. De Leden beslissen daarover zelf, echter de periode tussen de gewone bijeenkomsten mag niet meer dan twee maanden duren. Op verzoek van één derde van de leden komt het orgaan bijeen in een buitengewone bijeenkomst. Het vertegenwoordigende orgaan komt geldig bijeen indien het van tevoren bijeen is geroepen en er een quorum is van de helft van de leden plus één. De leden van het vertegenwoordigende orgaan zijn verplicht op deel te nemen aan de bijeenkomsten, waartoe zij bijeengeroepen zijn. Zij kunnen zich verontschuldigen op gerechtvaardigde gronden. In elk geval dient de Voorzitter en de Secretaris of de personen die hen vervangen aanwezig te zijn. De besluiten van het vertegenwoordigende orgaan worden genomen met een simpele meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. In het geval de stemmen staken, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. De besluiten van het vertegenwoordigende orgaan zullen worden genotuleerd en vastgelegd in het notulenboek. Aan het begin van elke bijeenkomst zullen de notulen van de vorige bijeenkomst worden voorgelezen en goedgekeurd of gerectificeerd. Artikel 19. De Voorzitter De Voorzitter van de Vereniging is ook de Voorzitter van het vertegenwoordigende orgaan. De Voorzitter heeft de volgende functies: a) Het leidinggeven en het juridisch vertegenwoordigen van de Vereniging op basis van delegatie van deze functie aan hem of haar door de Algemene Vergadering en door het vertegenwoordigende orgaan. b) Het voorzitten en leiding geven aan de beraadslagingen van het orgaan van bestuur en het vertegenwoordigende orgaan. c) Het ondertekenen van de bijeenroepingen van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het vertegenwoordigende orgaan. d) Het superviseren van de handelingen en verklaringen opgesteld door de Secretaris van de Vereniging. e) De overige bevoegdheden die eigen zijn aan de taak van de Voorzitter en die aan hem of haar gedelegeerd worden door de Algemene Vergadering of het vertegenwoordigende orgaan. In het geval de Voorzitter afwezig of ziek is, zal de Vicevoorzitter of het oudste lid van het bestuur hem of haar vervangen. Artikel 20. De Penningmeester De Penningmeester heeft als functie het beheer en de controle over de geldmiddelen van de Vereniging, alsmede de uitwerking van de begroting, de balans en de resultatenrekening van de Vereniging met het doel deze voor te leggen aan het vertegenwoordigende orgaan in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten. Hij of zij zal de ontvangstbewijzen, betalingen van de bijdragen aan de Vereniging en andere documenten ondertekenen. Hij of zij zal de door het vertegenwoordigende orgaan goedgekeurde facturen betalen, welke van tevoren dienen te worden afgetekend door de Voorzitter. Het ter beschikking stellen van gelden wordt bepaald door artikel 25. Artikel 21. De Secretaris De Secretaris is de beheerder van de documenten die in het bezit zijn van de Vereniging, hij of zij dient de notulen van het orgaan van bestuur en het vertegenwoordigende orgaan vast te leggen en te ondertekenen, het opstellen en autoriseren van verklaringen die officieel moeten worden afgegeven en het updaten van de gegevens van de leden. HOOFDSTUK V. FINANCIEEL REGIME Artikel 22 Beginvermogen en financiële middelen Het beginvermogen van deze Vereniging wordt gewaardeerd op nul euro. De jaarlijkse begroting zal elk jaar worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De financiële middelen van de Vereniging zullen worden gevoed door: a) De bijdragen van de leden die worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. b) Subsidies van overheden of particulieren. c) Schenkingen, erfenis en/of legaten. d) De inkomsten uit eigen vermogen of andere inkomsten die de Vereniging kan krijgen. Artikel 23 Winst uit de organisatie van activiteiten Alle winst die verkregen wordt uit de economische activiteiten van de Vereniging, inclusief het verlenen van diensten welke exclusief gericht zijn op het nakomen van de doeleinden van de Vereniging, zullen in geen geval leiden tot verdeling daarvan onder de leden, nog aan hun echtgenoten of andere personen waarmee zij samenwonen op basis van een emotionele band gelijk aan die tussen gehuwden, noch aan bloedverwanten, noch door overdracht om niets aan natuurlijke- of rechtspersonen met een winstoogmerk. Artikel 24. Bijdragen Alle leden van de Vereniging hebben de plicht om haar financieel te ondersteunen, door middel contributies en éénmalige bijdragen op de wijze en de verhouding welke wordt bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel van het vertegenwoordigende orgaan. De Algemene Vergadering zal het inschrijvingsgeld, de periodieke contributie en buitengewone bijdragen vaststellen. Het boekjaar van de Vereniging eindigt op eenendertig december. Artikel 25. Het ter beschikking stellen van fondsen De handtekening van de Voorzitter, de Penningmeester en de Secretaris behoren als gemachtigde vermeld te staan bij bankinstelling zowel voor wat betreft de gegevens ten behoeve van de rekeningen courant als die van spaarrekeningen. Om over deze fondsen te kunnen beschikken, moeten minimaal twee van de drie gemachtigden tekenen. HOOFDSTUK VI. OPHEFFING VAN DE VERENIGING Artikel 26. Redenen van de opheffing van de Vereniging en de overdracht van de resterende De Vereniging zal worden opgeheven: a) Wanneer de Algemene Vergadering dat besluit neemt op een bijeenkomst die speciaal voor dat doeleinde bijeengeroepen is en indien twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarvoor stemt. b) Als gevolg van de redenen zoals bepaald in artikel 39 van het Burgerlijk Wetboek. c) Bij rechtelijk vonnis. d) Als gevolg van opzegging van het lidmaatschap door de leden, waardoor het ledenaantal tot minder dan drie personen herleid wordt. Artikel 27. Vereffening De opheffing van de Vereniging betekent het begin van de periode waarin de vereffening gaat plaatsvinden. Tot het moment waarop alles is verrekend behoudt de Vereniging haar rechtspersoonlijkheid. De functies van leden van het vertegenwoordigende orgaan veranderen vanaf het moment dat het besluit tot opheffing is genomen in de functie van vereffenaar, tenzij de Algemene Vergadering of de rechter anderen als vereffenaars aanwijst. De functies van vereffenaar zijn: a) De omvang van het vermogen van de Vereniging bewaken. b) De lopende zaken afhandelen en het opstarten van nieuwe met als doel de vereffening. c) Het innen van de tegoeden van de Vereniging. d) Het liquideren van het vermogen van de Vereniging en het betalen van de crediteuren. e) Het toekennen van het overschot van de Vereniging aan de doelen zoals bepaald in de statuten. f) De aanvraag van de annulering van de inschrijving in het Verenigingsregister. In het geval van insolventie van de Vereniging moet het vertegenwoordigende orgaan of in het geval er andere vereffenaars zijn aangesteld, deze vereffenaars, surseance van betaling aanvragen bij de daartoe bevoegde gerechtelijke instantie. Indien er na vereffening een liquide overschot resteert, zal in verband met het ontbreken van een winstoogmerk van de Vereniging, het bedrag worden uitbetaald aan de Vereniging Rode Kruis Spanje. De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de Vereniging. De leden van het orgaan van bestuur en het vertegenwoordigende orgaan en de overige personen die namens en als vertegenwoordiger van de Vereniging werken, zullen wel aansprakelijk zijn tegenover de leden en derden voor schade en de schulden die zij hebben veroorzaakt, voor zover dezen het gevolg zijn van frauduleus, strafbaar of achteloos en onzorgvuldig handelen. HOOFDSTUK VII. GESCHILLENBESLICHTING Artikel 28. Het beslechten van geschillen Overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 40 van de Wet 1/2002 van 22 maart 2002, welke het recht van vereniging regelt, kunnen geschillen over privaatrechtelijk rechtshandelingen van verenigingen en hun intern functioneren vallen onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechter. Besluiten en handelingen van de verenigingen kunnen door elk lid of belanghebbende met een legitiem belang worden aangevochten. De leden kunnen een besluit of een handeling aanvechten, wanneer zij van mening zijn dat deze strijdig zijn met de statuten, binnen een termijn van veertig dagen na de datum waarop het besluit is genomen of de handeling heeft plaatsgevonden. Zij kunnen aandringen op rectificatie, annulering of voorlopige opschorting, welke dan ook maar van toepassing is of deze vorderingen kunnen worden samengevoegd op de wijze zoals deze vastgelegd is in het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht. Ondanks hetgeen hiervoor is vastgesteld, is het ook mogelijk om geschillen buitenrechtelijk op te lossen door middel van arbitrage volgens de procedure die is vastgesteld op basis van hetgeen bepaald is de Wet 36/1988 van 5 december 1988 en welke in elk geval is onderworpen aan de essentiële beginselen van het recht op hoor en wederhoor en gelijkheid van de partijen. TOEGEVOEGDE BEPALING Subsidiair aan de statuten en de geldig genomen beslissingen door de leidinggevende organen en het vertegenwoordigende orgaan, wordt bepaald dat wanneer er zaken zijn die niet voorzien zijn in deze statuten, de Wet 1/2002 van 22 maart 2002, welke het recht van vereniging regelt, van toepassing zal zijn als mede de aanvullende bepalingen. VERKLARING: Dit document is opgemaakt om aan te tonen dat de Statuten aangepast werden en dat deze aanpassingen goedgekeurd werden in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2014.
Terug naar: Home