logo nvt klein


 

Privacy Verklaring Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o.

Privacy Beleid

De Nederlandse Vereniging Torrevieja eo (hierna; Nedvertor) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Nedvertor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee

dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking

van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen

en deze respecteren.

Als Nedvertor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of

contact kunt u hierover contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Nedvertor slechts verwerkt ten behoeve van administratieve doelstellingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nedvertor de volgende persoonsgegevens van u vragen:

GEWONE PERSOONSGEGEVENS BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Naam/voorletters/tussenvoegsel

Postcode

Plaats

Land

Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Geslacht

Geboortedatum

Burgerlijke staat

Uw persoonsgegevens worden door Nedvertor opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode zolang het lidmaatschap voortduurt

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij niet aan een derde partijen verstrekken mits u ons daar nadrukkelijk toestemming voor verleend c.q. dit noodzakelijk is.

Zo maken wij geen gebruik van een derde partij voor:

 webmaster

 beveiliging Netwerk omgeving op computersysteem van Nedvertor

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Nedvertor bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Inhoudende de duur van het lidmaatschap

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende

maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Nedvertor van uw gegevens kennis kunnen nemen,

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op die delen van de website waar persoonsgegevens zijn vermeld;

- Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding

   toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

   technische incidenten;

- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

(of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming

hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Gebruik/publicatie beeldmateriaal

Zoals bekend is onze vereniging ook via een website te bezoeken Onze webmaster zorgt voor plaatsing van informatie over onze activiteiten op de website.

Naast de vele voordelen, die deze vormen van communicatie meebrengen is er ook een zorg om hier goed mee om te gaan. Concreet betekent dit dat beeldmateriaal, dat op onze website wordt gepubliceerd, geen aanleiding mag zijn tot onjuist/ongewenst gebruik door derden.

Het is leuk, dat onze diverse activiteiten gedeeld kunnen worden met anderen door publicatie van beeldmateriaal . Als bestuur hebben we echter gemeend om de volgende criteria hierbij in acht te nemen.

De webmaster is: Wim van der Krogt

Mocht u verder hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit

natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Secretariaat mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Wim van der Krogt

Telefoon: 966 845 462

Aanmaakdatum Privacy Verklaring 28 juni 2018