Quis in dolor exercitation culpa qui culpa enim sit
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen a) Dit reglement is een aanvulling op de statuten der vereniging b) De in dit reglement gebruikte taal is Nederlands en zijn de in het Nederlands gestelde artikelen rechtsgeldig. Na goedkeuring van dit reglement door de Algemene Ledenvergadering (ALV), zullen naast bestaande leden alle nieuwe leden reeds op basis van aangaan van zijn of haar lidmaatschap gebonden zijn aan de regels van dit reglement. c) Alhoewel de Nederlandse Vereniging Torrevieja en Omstreken een Spaanse vereniging is, zal de voertaal Nederlands zijn en niet Spaans. Het Bestuur a) Om de continuïteit binnen het bestuur te bevorderen wordt een aftreedschema opgesteld. Aftredende bestuursleden geven vooraf te kennen of zij zich wederom voor het bestuurslidmaatschap beschikbaar stellen. b) De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. c) Voor zover niet bepaald in de statuten regelt het bestuur de taken. d) Het bestuur vergadert normaliter 1x per maand behalve in de maanden juli en augustus van elk kalenderjaar, tenzij zich zaken voordoen, die geen uitstel gedogen. e) Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen, die voor haar aan de hand van een geformuleerde opdracht zaken of kwesties onderzoekt; deze commissies rapporteren aan het bestuur. Het Lidmaatschap. a) Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één jaar en stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij het lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd. b) Het in het vorige lid genoemde periode is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december. c) Men wordt lid van de vereniging door het invullen van het daartoe verstrekte aanmeldingsformulier. Dit formulier dient, vergezelt van een goed gelijkende foto (op pasfotoformaat), te worden ingeleverd bij het secretariaat. Na betaling van de contributie zal een lidmaatschapskaart, met foto, voor het lopende verenigingsjaar worden verstrekt. d) Aan het lidmaatschap zijn financiële consequenties verbonden die onder het onderwerp Contributies nader worden uitgewerkt. e) De vereniging laat introducés toe tot de activiteiten, evenementen, etc. Introducés dienen vergezeld te worden door een lid. Het al dan niet toelaten van een introducé is de verantwoordelijkheid van de coördinator van de activiteit of de organisatoren van een evenement. De rechten van de leden mogen hierdoor niet worden beperkt. Deelname van een introducé kan alleen op incidentele basis, structurele deelname is niet toegestaan. Van een introducé kan een (extra) bijdrage worden verlangt. Deze (extra) bijdrage wordt door de coördinator of organisatoren, in overleg met het bestuur, vastgesteld. f) Om de ledenvergadering te laten besluiten een lid een sanctie op te leggen of uit te sluiten, zal het in elk geval noodzakelijk zijn dat het bestuur een dossier voor royement opstelt, waarin in een verslag van een persoonlijk gesprek met de betrokkene moet zijn opgenomen. Het lid moet geïnformeerd worden over de beschuldigingen en heeft het recht om een bezwaarschrift tegen deze op te stellen. Contributie. a) De leden zijn verplicht hun contributie te voldoen overeenkomstig het bepaalde in 4.e b) De hoogte van de contributie voor enig verenigingsjaar wordt door de ALV in februari van het jaar daaraan voorafgaand vastgesteld. c) Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 september betalen voor de rest van het verenigingsjaar, per maand lidmaatschap, 1/10 van de jaarcontributie. d) Nieuwe leden betalen bij aanmelding de vereiste contributie vermeerderd met een éénmalig inschrijfgeld van € 7.50 e) De contributie van enig verenigingsjaar dient voldaan te worden voor aanvang van dit verenigingsjaar op 1 januari en wel op de volgende wijze: - bij automatische incasso (formulier bij de penningmeester en het secretariaat verkrijgbaar) - door overschrijving op de bankrekening van de vereniging - door contante betaling Betaling van de contributie voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar garandeert het tijdig in bezet hebben van een geldig lidmaatschapskaart. f) Indien een lid - ook na aanmaning door het bestuur - de contributie niet heeft voldaan voor 1 april van het lopende verenigingsjaar wordt dit lid op non-actief gesteld. Het lid ontvangt geen informatie meer en is uitgesloten van activiteiten en evenementen. De coördinatoren van de activiteiten zullen hiervan door het bestuur op de hoogte worden gesteld. De Kascommissie. a) De Kascommissie bestaat uit 2 leden en een reserve lid en wordt voor een periode van ten hoogste 2 jaren benoemd tijdens de ALV. Bij de jaarlijkse verkiezing van de Kascommissie dient bij voorkeur één lid aan te blijven en één lid gekozen. b) De Kascommissie brengt tijdens de ALV schriftelijk verslag uit over de financiële gang van zaken binnen de vereniging. c) De Kascommissie dient de penningmeester tijdig op de hoogte te stellen wanneer de bescheiden van de vereniging zullen worden gecontroleerd. d) De penningmeester is verplicht de kascommissie toegang te verschaffen tot alle financiële bescheiden van de vereniging en zijn volledige medewerking te verlenen bij de controle van de jaarstukken. Activiteiten. a) Met inachtneming van het gestelde in Hoofdstuk I , artikel 5 van der Statuten kunnen leden deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten, al dan niet kosteloos afhankelijk van aard en doel van de desbetreffende activiteiten. b) Elke activiteit staat onder verantwoordelijkheid van een coördinator die wordt gekozen uit en door de deelnemers van de desbetreffende activiteit. In geval de keuze van een nieuwe coördinator vragen oproept zal de vicevoorzitter in overleg met betrokkenen een oplossing vinden. c) De coördinator bepaalt het aantal deelnemers aan de desbetreffende activiteit en bepaalt tevens of incidenteel introducés kunnen worden toegelaten. d) In overleg met het bestuur wordt door de coördinator bepaald of aan de desbetreffende activiteit kosten zijn verbonden en wat daaraan de bijdrage van de deelnemers moet zijn. e) De coördinatoren zullen éénmaal per jaar bijeenkomen met het bestuur voor evaluatie van de afgelopen periode en suggesties voor de komende periode. Deze vergadering wordt gehouden in de tweede helft van het verenigingsjaar. f) Binnen het bestuur is de vicevoorzitter het aanspreek punt voor de coördinatoren. Coördinatoren kunnen te alle tijden een beroep doen op de vicevoorzitter om hen bij te staan in bijzondere situaties. De vicevoorzitter brengt over de contacten met de coördinatoren verslag uit aan het bestuur. 7.Overgangsbepalingen. a) Dit huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten der vereniging. b) Wijzigingen en/of uitbreidingen van dit reglement dienen de goedkeuring te hebben van de ALV. c) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Deze besluiten worden op de eerstvolgende ALV bekend gemaakt. Slotbepaling De deelname aan enige activiteit, evenement, etc. georganiseerd door of in het kader van de activiteiten van de vereniging is volledig op eigen risico. De Vereniging accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige schade (diefstal, letselschade, etc.) of benadeling in welke vorm dan ook, die door een lid of introducé geleden wordt tijdens of als gevolg van de deelname aan een activiteit, evenement, etc. Voor schade(s) aangebracht aan derden tijdens het bezig zijn met de activiteiten zijn door het bestuur WA en rechtsbijstand verzekeringen afgesloten die van toepassing kunnen zijn bij het oplossen van de problemen die daardoor ontstaan. Vastgesteld op 24 februari 2020 tijdens de gehouden Algemene Ledenvergadering
Terug naar: Home
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen a) Dit reglement is een aanvulling op de statuten der vereniging b) De in dit reglement gebruikte taal is Nederlands en zijn de in het Nederlands gestelde artikelen rechtsgeldig. Na goedkeuring van dit reglement door de Algemene Ledenvergadering (ALV), zullen naast bestaande leden alle nieuwe leden reeds op basis van aangaan van zijn of haar lidmaatschap gebonden zijn aan de regels van dit reglement. c) Alhoewel de Nederlandse Vereniging Torrevieja en Omstreken een Spaanse vereniging is, zal de voertaal Nederlands zijn en niet Spaans. Het Bestuur a) Om de continuïteit binnen het bestuur te bevorderen wordt een aftreedschema opgesteld. Aftredende bestuursleden geven vooraf te kennen of zij zich wederom voor het bestuurslidmaatschap beschikbaar stellen. b) De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. c) Voor zover niet bepaald in de statuten regelt het bestuur de taken. d) Het bestuur vergadert normaliter 1x per maand behalve in de maanden juli en augustus van elk kalenderjaar, tenzij zich zaken voordoen, die geen uitstel gedogen. e) Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen, die voor haar aan de hand van een geformuleerde opdracht zaken of kwesties onderzoekt; deze commissies rapporteren aan het bestuur. Het Lidmaatschap. a) Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één jaar en stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij het lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd. b) Het in het vorige lid genoemde periode is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december. c) Men wordt lid van de vereniging door het invullen van het daartoe verstrekte aanmeldingsformulier. Dit formulier dient, vergezelt van een goed gelijkende foto (op pasfotoformaat), te worden ingeleverd bij het secretariaat. Na betaling van de contributie zal een lidmaatschapskaart, met foto, voor het lopende verenigingsjaar worden verstrekt. d) Aan het lidmaatschap zijn financiële consequenties verbonden die onder het onderwerp Contributies nader worden uitgewerkt. e) De vereniging laat introducés toe tot de activiteiten, evenementen, etc. Introducés dienen vergezeld te worden door een lid. Het al dan niet toelaten van een introducé is de verantwoordelijkheid van de coördinator van de activiteit of de organisatoren van een evenement. De rechten van de leden mogen hierdoor niet worden beperkt. Deelname van een introducé kan alleen op incidentele basis, structurele deelname is niet toegestaan. Van een introducé kan een (extra) bijdrage worden verlangt. Deze (extra) bijdrage wordt door de coördinator of organisatoren, in overleg met het bestuur, vastgesteld. f) Om de ledenvergadering te laten besluiten een lid een sanctie op te leggen of uit te sluiten, zal het in elk geval noodzakelijk zijn dat het bestuur een dossier voor royement opstelt, waarin in een verslag van een persoonlijk gesprek met de betrokkene moet zijn opgenomen. Het lid moet geïnformeerd worden over de beschuldigingen en heeft het recht om een bezwaarschrift tegen deze op te stellen. Contributie. a) De leden zijn verplicht hun contributie te voldoen overeenkomstig het bepaalde in 4.e b) De hoogte van de contributie voor enig verenigingsjaar wordt door de ALV in februari van het jaar daaraan voorafgaand vastgesteld. c) Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 september betalen voor de rest van het verenigingsjaar, per maand lidmaatschap, 1/10 van de jaarcontributie. d) Nieuwe leden betalen bij aanmelding de vereiste contributie vermeerderd met een éénmalig inschrijfgeld van € 7.50 e) De contributie van enig verenigingsjaar dient voldaan te worden voor aanvang van dit verenigingsjaar op 1 januari en wel op de volgende wijze: - bij automatische incasso (formulier bij de penningmeester en het secretariaat verkrijgbaar) - door overschrijving op de bankrekening van de vereniging - door contante betaling Betaling van de contributie voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar garandeert het tijdig in bezet hebben van een geldig lidmaatschapskaart. f) Indien een lid - ook na aanmaning door het bestuur - de contributie niet heeft voldaan voor 1 april van het lopende verenigingsjaar wordt dit lid op non-actief gesteld. Het lid ontvangt geen informatie meer en is uitgesloten van activiteiten en evenementen. De coördinatoren van de activiteiten zullen hiervan door het bestuur op de hoogte worden gesteld. De Kascommissie. a) De Kascommissie bestaat uit 2 leden en een reserve lid en wordt voor een periode van ten hoogste 2 jaren benoemd tijdens de ALV. Bij de jaarlijkse verkiezing van de Kascommissie dient bij voorkeur één lid aan te blijven en één lid gekozen. b) De Kascommissie brengt tijdens de ALV schriftelijk verslag uit over de financiële gang van zaken binnen de vereniging. c) De Kascommissie dient de penningmeester tijdig op de hoogte te stellen wanneer de bescheiden van de vereniging zullen worden gecontroleerd. d) De penningmeester is verplicht de kascommissie toegang te verschaffen tot alle financiële bescheiden van de vereniging en zijn volledige medewerking te verlenen bij de controle van de jaarstukken. Activiteiten. a) Met inachtneming van het gestelde in Hoofdstuk I , artikel 5 van der Statuten kunnen leden deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten, al dan niet kosteloos afhankelijk van aard en doel van de desbetreffende activiteiten. b) Elke activiteit staat onder verantwoordelijkheid van een coördinator die wordt gekozen uit en door de deelnemers van de desbetreffende activiteit. In geval de keuze van een nieuwe coördinator vragen oproept zal de vicevoorzitter in overleg met betrokkenen een oplossing vinden. c) De coördinator bepaalt het aantal deelnemers aan de desbetreffende activiteit en bepaalt tevens of incidenteel introducés kunnen worden toegelaten. d) In overleg met het bestuur wordt door de coördinator bepaald of aan de desbetreffende activiteit kosten zijn verbonden en wat daaraan de bijdrage van de deelnemers moet zijn. e) De coördinatoren zullen éénmaal per jaar bijeenkomen met het bestuur voor evaluatie van de afgelopen periode en suggesties voor de komende periode. Deze vergadering wordt gehouden in de tweede helft van het verenigingsjaar. f) Binnen het bestuur is de vicevoorzitter het aanspreek punt voor de coördinatoren. Coördinatoren kunnen te alle tijden een beroep doen op de vicevoorzitter om hen bij te staan in bijzondere situaties. De vicevoorzitter brengt over de contacten met de coördinatoren verslag uit aan het bestuur. 7.Overgangsbepalingen. a) Dit huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten der vereniging. b) Wijzigingen en/of uitbreidingen van dit reglement dienen de goedkeuring te hebben van de ALV. c) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Deze besluiten worden op de eerstvolgende ALV bekend gemaakt. Slotbepaling De deelname aan enige activiteit, evenement, etc. georganiseerd door of in het kader van de activiteiten van de vereniging is volledig op eigen risico. De Vereniging accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige schade (diefstal, letselschade, etc.) of benadeling in welke vorm dan ook, die door een lid of introducé geleden wordt tijdens of als gevolg van de deelname aan een activiteit, evenement, etc. Voor schade(s) aangebracht aan derden tijdens het bezig zijn met de activiteiten zijn door het bestuur WA en rechtsbijstand verzekeringen afgesloten die van toepassing kunnen zijn bij het oplossen van de problemen die daardoor ontstaan. Vastgesteld op 24 februari 2020 tijdens de gehouden Algemene Ledenvergadering
Terug naar: Home
NEDERLANDSE VERENIGING TORREVIEJA E.O.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen a) Dit reglement is een aanvulling op de statuten der vereniging b) De in dit reglement gebruikte taal is Nederlands en zijn de in het Nederlands gestelde artikelen rechtsgeldig. Na goedkeuring van dit reglement door de Algemene Ledenvergadering (ALV), zullen naast bestaande leden alle nieuwe leden reeds op basis van aangaan van zijn of haar lidmaatschap gebonden zijn aan de regels van dit reglement. c) Alhoewel de Nederlandse Vereniging Torrevieja en Omstreken een Spaanse vereniging is, zal de voertaal Nederlands zijn en niet Spaans. Het Bestuur a) Om de continuïteit binnen het bestuur te bevorderen wordt een aftreedschema opgesteld. Aftredende bestuursleden geven vooraf te kennen of zij zich wederom voor het bestuurslidmaatschap beschikbaar stellen. b) De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. c) Voor zover niet bepaald in de statuten regelt het bestuur de taken. d) Het bestuur vergadert normaliter 1x per maand behalve in de maanden juli en augustus van elk kalenderjaar, tenzij zich zaken voordoen, die geen uitstel gedogen. e) Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen, die voor haar aan de hand van een geformuleerde opdracht zaken of kwesties onderzoekt; deze commissies rapporteren aan het bestuur. Het Lidmaatschap. a) Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één jaar en stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij het lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd. b) Het in het vorige lid genoemde periode is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december. c) Men wordt lid van de vereniging door het invullen van het daartoe verstrekte aanmeldingsformulier. Dit formulier dient, vergezelt van een goed gelijkende foto (op pasfotoformaat), te worden ingeleverd bij het secretariaat. Na betaling van de contributie zal een lidmaatschapskaart, met foto, voor het lopende verenigingsjaar worden verstrekt. d) Aan het lidmaatschap zijn financiële consequenties verbonden die onder het onderwerp Contributies nader worden uitgewerkt. e) De vereniging laat introducés toe tot de activiteiten, evenementen, etc. Introducés dienen vergezeld te worden door een lid. Het al dan niet toelaten van een introducé is de verantwoordelijkheid van de coördinator van de activiteit of de organisatoren van een evenement. De rechten van de leden mogen hierdoor niet worden beperkt. Deelname van een introducé kan alleen op incidentele basis, structurele deelname is niet toegestaan. Van een introducé kan een (extra) bijdrage worden verlangt. Deze (extra) bijdrage wordt door de coördinator of organisatoren, in overleg met het bestuur, vastgesteld. f) Om de ledenvergadering te laten besluiten een lid een sanctie op te leggen of uit te sluiten, zal het in elk geval noodzakelijk zijn dat het bestuur een dossier voor royement opstelt, waarin in een verslag van een persoonlijk gesprek met de betrokkene moet zijn opgenomen. Het lid moet geïnformeerd worden over de beschuldigingen en heeft het recht om een bezwaarschrift tegen deze op te stellen. Contributie. a) De leden zijn verplicht hun contributie te voldoen overeenkomstig het bepaalde in 4.e b) De hoogte van de contributie voor enig verenigingsjaar wordt door de ALV in februari van het jaar daaraan voorafgaand vastgesteld. c) Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 september betalen voor de rest van het verenigingsjaar, per maand lidmaatschap, 1/10 van de jaarcontributie. d) Nieuwe leden betalen bij aanmelding de vereiste contributie vermeerderd met een éénmalig inschrijfgeld van € 7.50 e) De contributie van enig verenigingsjaar dient voldaan te worden voor aanvang van dit verenigingsjaar op 1 januari en wel op de volgende wijze: - bij automatische incasso (formulier bij de penningmeester en het secretariaat verkrijgbaar) - door overschrijving op de bankrekening van de vereniging - door contante betaling Betaling van de contributie voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar garandeert het tijdig in bezet hebben van een geldig lidmaatschapskaart. f) Indien een lid - ook na aanmaning door het bestuur - de contributie niet heeft voldaan voor 1 april van het lopende verenigingsjaar wordt dit lid op non-actief gesteld. Het lid ontvangt geen informatie meer en is uitgesloten van activiteiten en evenementen. De coördinatoren van de activiteiten zullen hiervan door het bestuur op de hoogte worden gesteld. De Kascommissie. a) De Kascommissie bestaat uit 2 leden en een reserve lid en wordt voor een periode van ten hoogste 2 jaren benoemd tijdens de ALV. Bij de jaarlijkse verkiezing van de Kascommissie dient bij voorkeur één lid aan te blijven en één lid gekozen. b) De Kascommissie brengt tijdens de ALV schriftelijk verslag uit over de financiële gang van zaken binnen de vereniging. c) De Kascommissie dient de penningmeester tijdig op de hoogte te stellen wanneer de bescheiden van de vereniging zullen worden gecontroleerd. d) De penningmeester is verplicht de kascommissie toegang te verschaffen tot alle financiële bescheiden van de vereniging en zijn volledige medewerking te verlenen bij de controle van de jaarstukken. Activiteiten. a) Met inachtneming van het gestelde in Hoofdstuk I , artikel 5 van der Statuten kunnen leden deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten, al dan niet kosteloos afhankelijk van aard en doel van de desbetreffende activiteiten. b) Elke activiteit staat onder verantwoordelijkheid van een coördinator die wordt gekozen uit en door de deelnemers van de desbetreffende activiteit. In geval de keuze van een nieuwe coördinator vragen oproept zal de vicevoorzitter in overleg met betrokkenen een oplossing vinden. c) De coördinator bepaalt het aantal deelnemers aan de desbetreffende activiteit en bepaalt tevens of incidenteel introducés kunnen worden toegelaten. d) In overleg met het bestuur wordt door de coördinator bepaald of aan de desbetreffende activiteit kosten zijn verbonden en wat daaraan de bijdrage van de deelnemers moet zijn. e) De coördinatoren zullen éénmaal per jaar bijeenkomen met het bestuur voor evaluatie van de afgelopen periode en suggesties voor de komende periode. Deze vergadering wordt gehouden in de tweede helft van het verenigingsjaar. f) Binnen het bestuur is de vicevoorzitter het aanspreek punt voor de coördinatoren. Coördinatoren kunnen te alle tijden een beroep doen op de vicevoorzitter om hen bij te staan in bijzondere situaties. De vicevoorzitter brengt over de contacten met de coördinatoren verslag uit aan het bestuur. 7.Overgangsbepalingen. a) Dit huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten der vereniging. b) Wijzigingen en/of uitbreidingen van dit reglement dienen de goedkeuring te hebben van de ALV. c) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Deze besluiten worden op de eerstvolgende ALV bekend gemaakt. Slotbepaling De deelname aan enige activiteit, evenement, etc. georganiseerd door of in het kader van de activiteiten van de vereniging is volledig op eigen risico. De Vereniging accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige schade (diefstal, letselschade, etc.) of benadeling in welke vorm dan ook, die door een lid of introducé geleden wordt tijdens of als gevolg van de deelname aan een activiteit, evenement, etc. Voor schade(s) aangebracht aan derden tijdens het bezig zijn met de activiteiten zijn door het bestuur WA en rechtsbijstand verzekeringen afgesloten die van toepassing kunnen zijn bij het oplossen van de problemen die daardoor ontstaan. Vastgesteld op 24 februari 2020 tijdens de gehouden Algemene Ledenvergadering
Terug naar: Home